Säpo

En säkerhetstjänst måste kunna hitta det okända hotet

2021-10-01

För att möta den säkerhetshotande verksamhet som pågår från såväl andra länder som våldsbejakande extremister krävs både förändrad lagstiftning och att fler prioriterar Sveriges säkerhet. Det konstaterar säkerhetspolischef Charlotte von Essen. Den 1 oktober tillträdde hon som ny chef för Säkerhetspolisen.

- För att hantera säkerhetshot måste Säkerhetspolisens hela tiden ligga steget före. Det förutsätter att både kan och får ta tillvara teknikutvecklingens möjligheter, att vi ytterligare utvecklar den nationella och internationella samverkan och inte minst att vi säkerställer kompetensförsörjningen. Säkerhetsläget kräver också att fler måste agera för att hålla Sverige säkert, säger Charlotte von Essen.

Säkerhetspolisens uppdrag är att säkra framtiden för demokratin. Att se till att det som inte får hända inte heller händer. Samtidigt har säkerhetshoten mot Sverige ökat och bedömningen är att de kommer att fortsätta öka. Både främmande makt och våldsbejakande extremister har fått en ökad förmåga som stödjs av digitalisering och polariseringen i samhället.

- För att vara framgångsrika i vårt arbete behöver Säkerhetspolisen kunna hantera större informationsmängder och få behandla uppgifter på ett sätt som gör att vi får del av rätt information vid rätt tidpunkt. En säkerhetstjänst måste kunna hitta det okända hotet innan det blir verklighet, säger Charlotte von Essen.

Sverige är ett attraktivt land för andra länder som vill stjäla information och kunskap eller påverka beslut och angripa demokratiska värden. Angreppen och aktiviteterna pågår ständigt. De riktas mot kommersiella intressen, forskning och utveckling, militär förmåga, politiska beslut och mänskliga fri- och rättigheter.

Inom ramen för det breddade hotet angrips såväl samhällsviktig som säkerhetskänslig verksamhet. Samtidigt som hotet i flera fall är högt är verksamheternas förmåga att skydda sig låg, vilket innebär betydande sårbarheter. Ett väl fungerande säkerhetsskydd är avgörande för att skydda Sverige.

- Säkerhetspolisen ser brister i säkerhetskänsliga verksamheter med bland annat arbetet med säkerhetsskyddsanalyser, IT-säkerhet, fysisk säkerhet och personalsäkerhet. Bristerna för med sig omfattande sårbarheter. Det finns risk för sabotage eller att hemligheter stjäls som har betydelse för Sveriges säkerhet och vårt oberoende, säger Charlotte von Essen.

Fakta om Charlotte von Essen
Charlotte von Essen utsågs av regeringen till ny säkerhetspolischef den 26 augusti 2021. Hon efterträder Klas Friberg som lämnar uppdraget den 30 september. Charlotte von Essen har sedan maj 2017 varit biträdande säkerhetspolischef. Hon har en bakgrund som assessor från kammarrätten i Stockholm. 2001 började hon som rättssakkunnig i Justitiedepartementet. Hösten 2009 utnämndes hon till departementsråd och i januari 2012 tillträdde hon som rättschef i Justitiedepartementet. Mellan 2016 och 2017 var Charlotte von Essen lagman vid förvaltningsrätten i Uppsala.

CV Charlotte von Essen (pdf)PDF (pdf, 50 kB)

Charlotte von Essen ny chef för Säkerhetspolisen