Säpo

Säkerhetspolisens arbete med anledning av coronaviruset

Den pågående coronapandemin påverkar samhället och många verksamheter har fått anpassa sina arbetssätt. De nya arbetssätten gör att sårbarheter kan uppstå, vilka kan utnyttjas av främmande makt. För att minska sårbarheterna är säkerhetsskydd en viktig del.

Säkerhetspolisens uppdrag är att skydda Sverige och vår demokrati. I det uppdraget ingår att skydda det mest skyddsvärda. Myndigheter och företag som bedriver säkerhetskänslig verksamhet har en skyldighet att följa säkerhetsskyddslagen. På denna sida kan du läsa mer om vad du ska tänka på för att minska sårbarheter och stärka säkerhetsskyddet.

Aktuellt om säkerhetsskydd med anledning av coronaviruset

Det är nödvändigt att existerande och nya skyddsvärden i form av säkerhetskänslig verksamhet och säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter har ett fullgott säkerhetsskydd. Säkerhetsskyddschefer har tillsammans med ledningen en viktig roll i verksamheternas arbete med coronaviruset.

Information om både hot och inträffade händelser är av stor vikt för att Säkerhetspolisen ska ha möjlighet att bedriva kartläggningsarbete samt stötta verksamhetsutövare i att vidta rätt åtgärder. Under den pågående coronapandemin ska som vanligt kännedom eller misstanke om säkerhetshotande händelser och verksamhet skyndsamt anmälas till Säkerhetspolisen.

Främmande makt kan utnyttja den situation som Sverige befinner sig i genom att bland annat göra strategiska uppköp för att komma över säkerhetskänslig verksamhet.
Den som har för avsikt att överlåta säkerhetskänslig verksamhet till en privat aktör, till exempel genom försäljning, är skyldig att anmäla det till Säkerhetspolisen. Verksamhetsutövaren ska även upplysa den nya ägaren om att säkerhetsskyddslagen gäller för verksamheten.

Under pågående coronapandemi kan det uppstå behov av att ta in ny personal eller konsulter för att utföra arbetsuppgifter i säkerhetskänslig verksamhet. Säkerhetsprövning ska göras innan en person, genom anställning eller på något annat sätt, deltar i säkerhetskänslig verksamhet. Säkerhetsprövningen görs av den som ska anställa eller anlita personen i fråga.
Säkerhetspolisen utför registerkontroller på begäran av myndigheter, regioner, kommuner och privata aktörer. Registerkontrollen kan utgöra en del av säkerhetsprövningen.

En verksamhet som behöver utveckla eller avsevärt förändra ett informationssystem för att behandla säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter, på grund av ändrade uppdrag eller utökade befogenheter med anledning av den pågående coronapandemin, måste samråda med Säkerhetspolisen eller Försvarsmakten före implementering eller ändring.

Relaterat innehåll

Säkerhetspolisens arbete med säkerhetsskydd handlar om att säkerställa att den information och de verksamheter som är av betydelse för Sveriges säkerhet har ett skydd mot spioneri, sabotage, terroristbrott och andra brott som kan hota verksamheten.

Säkerhetspolisens arbete med kontraspionage handlar om att motverka utländskt spioneri och säkerhetshotande verksamhet.

I Säkerhetspolisens årsbok för 2019 kan du läsa mer om säkerhetsskydd och kontraspionage.

Säkerhetspolisen bevakar utvecklingen av corponapandemin och hur den på kort och lång sikt kan påverka Sveriges säkerhet. Myndighetens arbete fortgår i enlighet med Folkhälsomyndigheten och regeringens rekommendationer och beslut.

För säkerhets skull…

”För säkerhets skull...” är en serie inlägg på Säkerhetspolisens officiella konton i sociala medier om vad du bör tänka på för att skydda säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter och säkerhetskänslig verksamhet med anledning av den pågående coronapandemin.