Säpo

Säkerhetspolisens arbete med 5G

Post- och telestyrelsen (PTS) har en skyldighet att samråda med Säkerhetspolisen och Försvarsmakten rörande tilldelning av frekvenstillstånd för 5G-nätet. Syftet är att klarlägga om en tillståndsansökan kan antas komma att orsaka skada för Sveriges säkerhet. 

I Säkerhetspolisens uppdrag ingår att skydda Sverige från främmande makts olovliga underrättelseverksamhet och säkerhetshotande angrepp, samt säkerställa skydd av skyddsvärd verksamhet och infrastruktur.

Förutsättningarna för främmande makts underrättelseinhämtning har förändrats drastiskt under senare år, bland annat genom den snabba teknikutvecklingen. Teknikutvecklingen, där 5G är ett exempel, innebär särskilda utmaningar i möjligheterna att möta interna och externa hot mot nationell säkerhet, terrorism och grov kriminalitet.

Riksdagen har genom lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation beslutat att Post- och telestyrelsen (PTS) ska ta emot anmälningar, pröva ansökningar, besluta om skyldigheter och i övrigt pröva frågor och handlägga ärenden samt utöva tillsyn med stöd av lagen.

PTS har enligt förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation skyldighet att samråda med Säkerhetspolisen och Försvarsmakten i ärenden som rör tillstånd att använda radiosändare i syfte att klarlägga om en tillståndsansökan kan antas komma att orsaka skada för Sveriges säkerhet. PTS hämtar in uppgifter för att skapa ett underlag till Säkerhetspolisen och Försvarsmakten att göra en analys och bedömning utifrån.

Aktuellt om arbetet med 5G

I ett remissvar till regeringen presenterade Säkerhetspolisen i juni 2019 ett antal styrande principer som utgör ett underlag för hur vi anser att leverantörer av vitala elektroniska kommunikationsnät ska utforma sina nät för att beakta det skydd som är nödvändigt för Sveriges säkerhet.

Säkerhetspolisen kommer beakta de styrande principerna i sitt yttrande om en tillståndsansökan kan antas komma att orsaka skada för Sveriges säkerhet, samt beakta icke-tekniska sårbarheter och andra eventuella risker hos operatörer och leverantörer.

Relaterat innehåll

Säkerhetspolisens arbete med säkerhetsskydd handlar om att skydda den information och de verksamheter som är av betydelse för Sveriges säkerhet mot spioneri, sabotage, terroristbrott och vissa andra hot.

Säkerhetspolisens arbete med kontraspionage handlar om att motverka utländskt spioneri och säkerhetshotande verksamhet.

I Säkerhetspolisens årsbok för 2019 kan du läsa mer om säkerhetsskydd och kontraspionage.