Säpo

Samverkan för ökad cybersäkerhet

Genom en fördjupad myndighetssamverkan inom cybersäkerhetsområdet kan information, kunskap och erfarenheter nyttjas mer effektivt. Därför har Säkerhetspolisen och ett antal andra myndigheter intensifierat och konkretiserat sin samverkan kring frågor som rör cybersäkerhet.

I regeringsförklaringen 2019 aviserade regeringen att de avser att inrätta ett nationellt cybersäkerhetscenter under 2020. Myndigheterna som sedan länge samverkar kring frågor som rör cybersäkerhet, är överens om att syftet med ett framtida nationellt cybersäkerhetscenter är att höja den nationella förmågan genom samordnat agerande, informationsdelning och kunskapsöverföring.

Aktuellt om Säkerhetspolisens samarbete kring cybersäkerhet

Inom ramen för den fördjupade samverkan har myndigheterna tagit fram en gemensam lägesbild av hot och sårbarheter inom cybersäkerhetsområdet, och rekommenderade säkerhetsåtgärder.

Regeringen gav den 26 september 2019 Försvarets radioanstalt (FRA), Försvarsmakten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Säkerhetspolisen i uppdrag att göra förberedelser för att kunna skapa ett nationellt cybersäkerhetscenter under 2020. Den 16 december 2019 redovisade myndigheterna sitt svar på hur en fördjupad samverkan mellan de ingående myndigheterna kan konkretiseras med hänsyn till de olika uppdragen, mandaten och förmågorna.

Relaterat innehåll

De myndigheterna som Säkerhetspolisen samverkar med kring frågor som rör cybersäkerhet i olika sammanhang är: