Säpo

Planering och samarbete

Personskyddsarbete handlar till stor del om planering och genomförande av säkerhetshöjande åtgärder. Grunden i arbetet läggs i planeringen.

Har man lyckats åstadkomma ett bra samarbete mellan de inblandade i denna fas ökar möjligheten att insatsen som genomförs blir framgångsrik. För att skyddet ska bli så bra som möjligt krävs ett omfattande samarbete mellan Säkerhetspolisen och säkerhetsansvariga hos samarbetspartners bland annat Polismyndigheten.

När en skyddsperson ska åka utomlands samarbetar Säkerhetspolisen med olika myndigheter och organisationer i värdlandet samt Utrikesdepartementet, riksdagen eller Hovet. Utländska statsbesök i Sverige föregås av förhandlingar som handläggs av Utrikesdepartementet.

För att möta de behov som finns har Säkerhetspolisens uppdrag och arbetssätt förändrats de senaste åren. Politiker exponeras idag mer än någonsin förut, både i traditionella nyhetskanaler och sociala medier. Detta kan driva på hotet och påverka avsikten hos individer och grupper som har förmåga att genomföra angrepp mot en skyddsperson. Våra handläggare och analytiker arbetar löpande med att göra bedömningar av hotbilden. Dessa bedömningar utgör grunden för det skydd som sedan utformas vid varje tillfälle.

Ansvarsfördelning mellan polismyndighet och Säkerhetspolisen

De skyddsåtgärder som vidtas kan vara sådana som Säkerhetspolisen ansvarar för och sådana
en annan polismyndighet ansvarar för.

Säkerhetspolisen ansvarar för:

  • beslut om övergripande utformning av när och distansskydd
  • kontakten med skyddspersonen eller dennes företrädare
  • information till berörd polismyndighet om hot, risker och skyddspersonens resor
  • information och instruktioner till poliser som deltar i en insats
  • tekniska skyddsåtgärder
  • operativ ledning av närskyddet

Polismyndigheten ansvarar för:

  • genomförandet av distansskyddet, vilket omfattar plats- och färdvägsbevakning, eskort och del av skyddsspaning.