Säpo

Framställan om registerkontroll

Följ instruktionen nedan för att fylla i blanketten för framställan om registerkontroll.

Blanketten ska fyllas i digitalt.

Blankett för framställan om registerkontrollPDF (pdf, 127.4 kB)

Verksamhetsutövare

Ange organisationsnummer och fullständigt namn på den verksamhetsutövare som bedriver säkerhetskänslig verksamhet.

Tillsynsmyndighet

Här avses den tillsynsmyndighet som utövar tillsyn över verksamhetsutövaren enligt säkerhetsskyddsförordningen (2018:658) 7 kap. 1§. Tillsynsmyndigheterna är Försvarsmakten, Säkerhetspolisen, Svenska kraftnät, Transportstyrelsen, Post- och telestyrelsen och länsstyrelserna. Om verksamhetsutövaren har en tillsynsmyndighet ska blanketten fyllas i och skickas till tillsynsmyndigheten som skriver under blanketten.

Om framställan gäller tillsynsmyndighetens egen verksamhet fylls denna i under verksamhetsutövare. Fältet för tillsynsmyndighet lämnas då blankt. Om verksamhetsutövaren har Säkerhetspolisen som tillsynsmyndighet lämnas fältet också blankt. Säkerhetspolisen utövar tillsyn över myndigheter, kommuner och regioner.

Adresskod hos Säkerhetspolisen

Koden hjälper myndigheter att sortera efter sina behov. Myndigheter kan ha olika adresskoder för olika kontor i Sverige eller för olika former av registerkontroller. Myndigheter kan kontakta Säkerhetspolisens registerkontrollfunktion om de behöver fler adresskoder. Kontaktuppgifter finns under Registerkontroll och säkerhetsklass.

Syfte

Ange ett av följande syften för registerkontroll:

  • anställning
  • säkerhetsskyddsavtal (SUA)
  • besökare/inpassering
  • förordnande

Sluttid

Om registerkontrollen är tidsbegränsad ska ett datum anges. Kontrollen kommer då att upphöra automatiskt.

Avtal

Dessa uppgifter ska endast anges om registerkontrollen avser ett uppdrag som omfattas av säkerhetsskyddsavtal. Ange namn och organisationsnummer på leverantören som verksamhetsutövaren har ingått säkerhetsskyddsavtal med, samt avtalsnamnet på det uppdrag som registerkontrollen avser.