Säpo

Ny säkerhetsskyddslagstiftning

Den nya säkerhetsskyddslagen och förordningen gäller från den 1 april 2019 för alla som bedriver säkerhetskänslig verksamhet. Säkerhetspolisen kommer under våren 2019 att publicera nya föreskrifter och vägledningar inom säkerhetsskydd.

Den nya säkerhetsskyddslagstiftningen ska stärka säkerhetsskyddet i Sverige. Den är anpassad till den förändring som samhället genomgått sedan den nuvarande säkerhetsskyddslagen (1996:627) infördes för över tjugo år sedan.

Den nya lagen omfattar fler verksamheter än tidigare, och det förtydligas att den gäller både allmänna och enskilda verksamheter. Skyldigheterna för den som bedriver verksamhet av betydelse för Sveriges säkerhet blir tydligare, och skyldigheterna är bättre anpassade till de hot som finns.

Nya föreskrifter och vägledningar

Säkerhetspolisen kommer att utfärda kompletterande föreskrifter om säkerhetsskydd med mer detaljerade bestämmelser. Föreskrifterna publiceras i Polismyndighetens författningssamling och ersätter de nuvarande föreskrifterna, Säkerhetspolisens föreskrifter och allmänna råd om säkerhetsskydd, PMFS 2015:3. Föreskrifterna väntas publiceras omkring den 1 mars 2019.

Säkerhetspolisen kommer också att ta fram ett antal vägledningar om säkerhetsskydd, som kan fungera som ett stöd för verksamhetsutövare i tillämpningen av säkerhetsskyddsregelverket. Dessa kommer att publiceras under våren 2019, med start omkring den 1 april.

Både föreskrifterna och vägledningarna kommer att publiceras på Säkerhetspolisens webbplats.

Frågor om den nya lagen

Säkerhetspolisen tar gärna emot frågeställningar som rör den nya säkerhetsskyddslagstiftningen. Frågorna är en viktig del i arbetet med vägledningarna, eftersom de kan hjälpa oss att se vad som behöver förtydligas eller tolkas. Medan arbetet med föreskrifter och vägledningar pågår kommer Säkerhetspolisen dock inte att kunna lämna besked om innehållet i dessa, eller svara på enskilda frågor om den nya lagstiftningen i någon större omfattning.

Kontakta Säkerhetspolisen

När det gäller frågor om hur man kan förbereda sin verksamhet för den nya lagstiftningen hänvisar vi till säkerhetsskyddslagen, säkerhetsskyddsförordningen och regeringens proposition.