Säpo

Registerkontroll och säkerhetsklass

Registerkontroll kan utgöra en del av den säkerhetsprövning som ska göras innan en person deltar i säkerhetskänslig verksamhet. Här hittar du svar på vanliga frågor om registerkontroll och placering i säkerhetsklass.

Kontakt

Säkerhetspolisen
Registerkontroll
Box 123 12
102 28 Stockholm

 

e-post: registerkontroll@sakerhetspolisen.se
telefon: 010-568 70 00 (vardagar klockan 9–11)

 

Säkerhetspolisen har för närvarande hög arbetsbelastning när det gäller registerkontroller. Det gör att handläggningstiderna är längre än normalt och att vi har begränsade möjligheter att svara på frågor via telefon. Vi ber er därför vara restriktiva med att ringa oss då det förlänger handläggningstiderna ytterligare.

Allmänt om registerkontroll och säkerhetsklass:

Vanliga frågor från verksamhetsutövare:

Vanliga frågor från privatpersoner:

Allmänt om registerkontroll och säkerhetsklass

Vad innebär registerkontroll?
Säkerhetspolisen genomför registerkontroll av personer som är placerade i säkerhetsklass i enlighet med säkerhetsskyddslagen (2018:585). Registerkontroll genomförs på begäran av myndigheter, regioner, kommuner och enskilda verksamhetsutövare, det vill säga privata och statliga bolag.

Registerkontrollen omfattar uppgifter som hämtas från belastningsregistret, misstankeregistret samt uppgifter som behandlas med stöd av lagen om polisens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område.

Vem beslutar vilken säkerhetsklass en person ska placeras i?
Regeringen beslutar om placering i säkerhetsklass 1. Huvudregeln är att myndigheter, regioner och kommuner själva beslutar om placering i säkerhetsklass 2 och 3. Kommuner beslutar även om placering i säkerhetsklass 2 och 3 för kommunala bolag som de utövar ett rättsligt bestämmande inflytande över. De så kallade tillsynsmyndigheterna beslutar om placering i säkerhetsklass 2 och 3 för enskilda verksamhetsutövare, det vill säga både privata och statliga bolag.

Måste man vara svensk medborgare för att kunna ha en säkerhetsklassad befattning?
Vid en anställning i stat, kommun eller region som är placerad i säkerhetsklass 1 eller 2 är det krav på svenskt medborgarskap. Personer som har dubbelt medborgarskap räknas som svenska medborgare om det ena medborgarskapet är svenskt. Uppgift om nuvarande eller tidigare medborgarskap ska anges på blanketten vid framställan om registerkontroll.

Kravet på svenskt medborgarskap gäller inte vid deltagande i enskilds säkerhetskänsliga verksamhet och inte heller för annat deltagande i stat, kommun eller region än det som följer av en anställning.

Hur lång tid tar en registerkontroll?
En registerkontroll tar normalt cirka 1–4 veckor att genomföra.

Får man genomföra registerkontroll på en person som inte lämnat samtycke?
Den som säkerhetsprövningen gäller ska ha gett sitt samtycke innan registerkontroll eller särskild personutredning får göras. Kravet på samtycke gäller dock bara den person som säkerhetsprövningen rör. En person som är medkontrollerad (make, maka eller sambo) behöver inte ge sitt samtycke.

Hur länge gäller en registerkontroll?
Registerkontrollen gäller tills verksamhetsutövaren meddelar att den ska upphöra. Kontrollen av förekomst i register sker kontinuerligt så länge registerkontrollen gäller.

När ska en registerkontroll förnyas?
Registerkontrollen ska förnyas när den kontrollerade personen får en annan befattning som inte omfattas av tidigare kontrollorsak eller när personens nuvarande befattning blir placerad i en annan säkerhetsklass. Registerkontrollerade personer i säkerhetsklass 1 och 2 ska också genomgå en ny registerkontroll om de ingått äktenskap eller inlett ett samboförhållande efter den senaste registerkontrollen.

Vid begäran om förnyad registerkontroll används den vanliga blanketten för begäran om registerkontroll.

För att begära att den tidigare kontrollen ska upphöra används en särskild blankett.
Blanketter och mallar

Vilka ska fyllas i som medkontrollerade?
Som medkontrollerad räknas make, maka och sambo. Ett par kan vara att betrakta som sambos om de är folkbokförda på olika adresser men stadigvarande bor tillsammans. En särbo ska däremot inte uppges som medkontrollerad eller ingå i registerkontrollen.

Vem utfärdar säkerhetsintyg (security clearance)?
Huvudregeln är att det är Regeringskansliet som är nationell säkerhetsmyndighet (NSA) och som utfärdar intygen, men det görs även av Försvarets materielverk och vissa andra myndigheter.

Vanliga frågor från verksamhetsutövare

Hur och när ska verksamhetsutövaren anmäla uppgifter om kontaktperson och adress för registerkontroller till Säkerhetspolisen?
Innan en verksamhetsutövare skickar in en framställan om registerkontroll ska den se till att Säkerhetspolisen har uppdaterade kontaktuppgifter. Använd blanketten ”Kontaktpersoner som beslutar om registerkontroll samt adressuppgifter”. Det är verksamhetsutövarens ansvar att tillse att kontaktuppgifterna hålls uppdaterade så länge aktiva registerkontroller finns. Endast de personer som är angivna som kontaktpersoner har möjlighet att få information från Säkerhetspolisen om pågående ärenden och handläggning.

Blanketten ska skrivas under av en behörig företrädare för verksamhetsutövaren, utifrån den egna organisationsstrukturen. Man kan inte själv skriva under blanketten om att bli ny kontaktperson.
Blanketter och mallar

Vilka blanketter och bilagor används för begäran om registerkontroll?
Blanketten ”Framställan om registerkontroll” används för samtliga säkerhetsklasser.

Vid begäran i säkerhetsklass 1 och 2 ska bilagan ”Särskild personutredning för säkerhetsklass 1 och 2” bifogas. Vid begäran i säkerhetsklass 3 behövs ingen bilaga.

Vem ska skriva under blanketten ”Framställan om registerkontroll”?
Den hos verksamhetsutövaren som beslutar om registerkontrollen ska skriva under blanketten.

Den person som begäran om registerkontroll gäller ska skriva under bilagan som ingår vid registerkontroll i säkerhetsklass 1 och 2. Medkontrollerad ska inte skriva under bilagan.
Blanketter och mallar

Hur ser processen ut när registerkontrollen är klar och det inte finns några uppgifter att redovisa?
När det inte finns några uppgifter att redovisa meddelar Säkerhetspolisen detta till verksamhetsutövaren via en sammanställd lista över de personer som registerkontroll är genomförd på. Meddelandet innebär att registerkontrollerna är aktiva och pågår till dess att verksamhetsutövaren avanmäler de aktuella kontrollerna.

Om verksamhetsutövaren ändå beslutar att den kontrollerade personen inte ska anställas eller delta i verksamheten är det därför viktigt att verksamhetsutövaren meddelar detta till Säkerhetspolisen så att registerkontrollen avslutas. Detta görs på blanketten Upphörande av registerkontroll.
Blanketter och mallar

Hur ser registerkontrollprocessen ut när det finns uppgifter att redovisa vid eller under anställning?
Om uppgifter om personen förekommer i något av de register som kontrolleras är det Registerkontrolldelegationen vid Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden (SIN) som beslutar om uppgiften ska lämnas ut till verksamhetsutövaren eller inte. Registerkontrolldelegationen beslutar även om den kontrollerade personen ska få möjlighet att ta del av uppgifterna och yttra sig om dem innan de eventuellt lämnas ut till verksamhetsutövaren.

Uppgifter som lämnas till verksamhetsutövaren sänds i form av en promemoria. Promemorian ska alltid skickas tillbaka till Säkerhetspolisen av verksamhetsutövaren med beslut om den kontrollerade har anställts eller inte samt om pågående anställning upphör med anledning av framkomna uppgifter.

I vilka situationer ska verksamhetsutövaren meddela Säkerhetspolisen beslut som rör anställning eller deltagande?

Säkerhetspolisen ska meddelas i följande fall:

  • Om Säkerhetspolisen har genomfört registerkontroll och det inte finns några uppgifter att redovisa om personen, men verksamhetsutövaren ändå beslutar att personen inte ska anställas eller inte ska delta i den säkerhetskänsliga verksamheten. Verksamhetsutövaren ska då meddela Säkerhetspolisen att registerkontrollen ska avslutas. Detta görs på blanketten Upphörande av registerkontroll.
    Blanketter och mallar
  • Om Säkerhetspolisen har genomfört registerkontroll där det finns uppgifter att redovisa om personen, och Säkerhetspolisen har gjort detta i form av en promemoria till verksamhetsutövaren. Verksamhetsutövaren ska då alltid redovisa sitt beslut på promemorian och skicka tillbaka den till Säkerhetspolisen. Detta gäller oavsett om personen anställs, behåller sin anställning eller om anställningen avslutas. Detsamma gäller vid deltagande i säkerhetskänslig verksamhet. Detta är viktigt för att Säkerhetspolisen ska veta om registerkontrollen av personen ska fortsätta.

Behöver verksamhetsutövaren hålla koll på förändrade familjeförhållanden hos anställda placerade i säkerhetsklass?
En ny framställan om registerkontroll ska skickas in när den som är placerad i säkerhetsklass 1 eller 2 har ingått äktenskap eller inlett ett samboförhållande efter den senaste registerkontrollen. Detta kan inte göras i förväg, utan först när till exempel ett äktenskap har registrerats. Verksamhetsutövaren som begär registerkontroll är också skyldig att via särskild blankett underrätta Säkerhetspolisen om personer inplacerade i säkerhetsklass 1 eller 2 har fått ändrade familjeförhållanden i form av upplöst äktenskap eller om ett samboförhållande upphört. Detta är mycket viktigt för att skydda den personliga integriteten hos den person som inte längre är medkontrollerad och därmed inte längre ska vara föremål för registerkontroll.

För att kunna fullgöra sina skyldigheter måste verksamhetsutövaren ha en rutin för att få in information om sådana förändringar, lämpligen direkt från de personer som är placerade i säkerhetsklass.

Hur gör verksamhetsutövaren om en befattning ändras på något sätt, till exempel genom ändrad kontrollorsak eller säkerhetsklass?
Om kontrollorsaken förändras ska en ny framställan om registerkontroll skickas in. Detsamma gäller om säkerhetsklassen ändras. Den tidigare registerkontrollen ska avanmälas på särskild blankett.

Om en person inte längre är placerad i säkerhetsklass ska verksamhetsutövaren meddela Säkerhetspolisen skriftligen via särskild blankett att kontrollen ska upphöra.
Blanketter och mallar

Vad händer om verksamhetsutövaren inte anmäler att en person inte längre har en säkerhetsklassad befattning?
Verksamhetsutövaren är skyldig att meddela Säkerhetspolisen om en persons säkerhetsklassade befattning upphör. Om detta inte görs fortsätter kontrollen och det intrång i personens integritet som registerkontrollen innebär. Information från register kan vidare även felaktigt delges den verksamhetsutövare som begärt registerkontrollen.

Vad gäller för registerkontroller som görs kopplat till en säkerhetsskyddad upphandling med säkerhetsskyddsavtal?
En verksamhetsutövare ska utan dröjsmål underrätta Säkerhetspolisen om nya säkerhetsskyddsavtal och om säkerhetsskyddsavtal som upphört att gälla. För mer information, se Säkerhetsskyddad upphandling och säkerhetsskyddsavtal.

Att en verksamhetsutövare lämnat den information till Säkerhetspolisen som framgår av blanketten ”Underlag för säkerhetsskyddad upphandling” är en förutsättning för att kunna begära registerkontroller av personer som kommer ha säkerhetsklassade befattningar kopplade till säkerhetsskyddsavtalet. Utan underlaget får inte Säkerhetspolisen genomföra sådana registerkontroller.

Motsvarande underlag ska skickas in inför varje säkerhetsskyddsavtal som verksamhetsutövaren tecknar med en leverantör. Om det finns en sluttid för avtalet ska den informationen finnas med i underlaget.

Hur ska blanketten för framställan om registerkontroll fyllas i om registerkontrollen har koppling till ett säkerhetsskyddsavtal?
Vid begäran om registerkontroll kopplat till säkerhetsskyddad upphandling med säkerhetsskyddsavtal ska fälten för företag och projekt fyllas i. Namn på företag och projekt måste överensstämma med de uppgifter som lämnats i blanketten Underlag för säkerhetsskyddad upphandling.

Vanliga frågor från privatpersoner

Vem ska fylla i blanketten ”Framställan om registerkontroll’ för mig?
Det är verksamhetsutövarens ansvar att fylla i blanketten, skriva under den samt skicka in den till Säkerhetspolisen.

Om du ska registerkontrolleras i säkerhetsklass 1 eller 2 ska du själv skriva under bilagan som ingår. Medkontrollerad ska inte skriva under bilagan.

Hur får jag reda på om min registerkontroll är klar?
Du får besked via den som begärt registerkontrollen.

Säkerhetspolisen lämnar endast information till registrerade kontaktpersoner hos verksamhetsutövaren, inte till privatpersoner.

Behöver jag anmäla ändrade familjeförhållanden?
Ja, du ska anmäla till din arbets- eller uppdragsgivare om du efter den senaste registerkontrollen har:

  • gift dig eller inlett ett samboförhållande, eller
  • skilt dig eller avslutat ett samboförhållande.

Kan jag begära en registerkontroll på mig själv?
Nej, Säkerhetspolisen genomför registerkontroll enbart på begäran från registerkontrollberättigade verksamhetsutövare. Det kan vara myndigheter, regioner, kommuner och enskilda verksamhetsutövare.

Varför klarade jag inte säkerhetsprövningen?
Det är verksamhetsutövaren som fattar beslut om anställning kopplat till säkerhetsprövning, inte Säkerhetspolisen. Därför kan Säkerhetspolisen inte svara på frågor om detta.