Säpo

Samråd vid säkerhetsskyddsavtal

I vissa fall krävs samråd då en verksamhetsutövare avser att genomföra ett förfarande som innebär krav på säkerhetsskyddsavtal

En verksamhetsutövare som avser att genomföra ett förfarande som innebär krav på säkerhetsskyddsavtal ska göra en särskild säkerhetsskyddsbedömning och lämplighetsprövning enligt 4 kap. 8 § säkerhetsskyddslagen, samt i de fall som framgår av 9 § samråda med sin tillsynsmyndighet.

Underlag för samråd ska bestå av den särskild säkerhetsskyddsbedömningen och lämplighetsprövningen, samt annan information som respektive tillsynsmyndighet efterfrågar. Se blankett för samråd säkerhetsskyddsavtalPDF (pdf, 555.1 kB). Om verksamhetsutövaren inte samråder med tillsynsmyndigheten trots att det finns en skyldighet att göra det får tillsynsmyndigheten inleda samrådet.

Tillsynsmyndigheten får besluta att förelägga verksamhetsutövaren att vidta åtgärder enligt säkerhetsskyddslagen och föreskrifter som meddelats i anslutning till den lagen. Om ett beslut om föreläggande inte följs eller om det planerade förfarandet är olämpligt ur säkerhetsskyddssynpunkt även om ytterligare åtgärder vidtas, får tillsynsmyndigheten enligt 4 kap. 11 § säkerhetsskyddslagen besluta om förbud.

Ett beslut om föreläggande får i enlighet med 4 kap. 12 § säkerhetsskyddslagen förenas med vite.

Gå direkt till blanketter och mallar

För vidare information om säkerhetsskyddsavtal och samråd, se Säkerhetspolisens vägledning i säkerhetsskydd – säkerhetsskyddad upphandlingPDF (pdf, 1.1 MB).