Säpo

Hotbild och dimensionerande hotbeskrivning

En viktig del i säkerhetsskyddsanalysen är att identifiera vad den säkerhetskänsliga verksamheten ska skyddas mot. Som underlag i arbetet tillhandahåller Säkerhetspolisen hotbilder och dimensionerande hotbeskrivningar (DHB).

Säkerhetspolisens hotbilder riktar sig till alla som bedriver säkerhetskänslig verksamhet. Den dimensionerade hotbeskrivningen (DHB) riktar sig till dem som bedriver särskilt säkerhetskänslig verksamhet. Arbete med att ta fram en DHB pågår och beräknas vara klart i början på 2020.

Hotbild

Säkerhetshot uppstår då en aktör har både avsikt och förmåga att genomföra skadliga handlingar riktat mot den säkerhetskänsliga verksamheten. Eftersom en aktörs avsikt kan förändras snabbt är en hotbild kortsiktig och behöver uppdateras löpande.

Säkerhetspolisen tillhandahåller hotbilder via de tillsynsmyndigheter som har ett särskilt tillsynsansvar för olika samhällssektorer, och direkt till de verksamheter som står direkt under Säkerhetspolisens tillsyn. De publiceras också på webbplatsen.

Säkerhetspolisens hotbild är generell och beskriver på kort till medellång sikt, upp till två år framåt, hotaktörers avsikt och förmåga att fullfölja ett agerande. Med utgångspunkt i hotbilden kan myndigheter och privata aktörer som bedriver säkerhetskänslig verksamhet bedöma vilka hot som är relevanta för den egna verksamheten, och kompletterar hotbilden med hot som myndigheten eller företaget själv har identifierat. De sistnämnda kan till exempel bygga på incidenter som inträffat, eller på information från öppna källor eller från samverkan med liknande verksamheter.

Utifrån den samlade hotbilden bedömer myndigheten eller företaget hur säkerhetshotet kan påverka den säkerhetskänsliga verksamheten och om det finns behov av att vidta ytterligare säkerhetsskyddsåtgärder.
Hotbild mot säkerhetskänslig verksamhetPDF (pdf, 677.4 kB)

Dimensionerande hotbeskrivning

Myndigheter och privata aktörer som bedriver särskilt säkerhetskänslig verksamhet ska dimensionera säkerhetsskyddsåtgärderna utifrån en dimensionerande hotbeskrivning (DHB). Särskilt säkerhetskänsliga verksamheter är sådana där en antagonistisk handling mot verksamheten kan medföra synnerligen allvarlig eller allvarlig skada för Sveriges säkerhet, enligt definitionen i Säkerhetspolisens föreskrifter om säkerhetsskydd.

DHB beskriver en antagen antagonistisk förmåga som säkerhetsskyddsåtgärderna förväntas kunna skydda mot, även om det inte föreligger något identifierat hot mot den säkerhetskänsliga verksamheten. DHB är ett underlag som används för att långsiktigt dimensionera säkerhetsskyddet.

Myndigheten eller företaget bör bryta ned förmågorna som beskrivs i DHB i konkreta åtgärder. Nästa steg är att säkerställa att det befintliga säkerhetsskyddet skyddar mot de beskrivna förmågorna, och bedöma om ytterligare säkerhetsskyddsåtgärder behövs.

Arbete med att ta fram en DHB pågår och beräknas vara klart i början på 2020. Säkerhetspolisen återkommer med mer information om hur DHB kommer att tillhandahållas.