Säpo

Hotbild och dimensionerande hotbeskrivning

En viktig del i säkerhetsskyddsanalysen är att identifiera vad den säkerhetskänsliga verksamheten ska skyddas mot. Som underlag i arbetet tillhandahåller Säkerhetspolisen hotbilder och dimensionerande hotbeskrivningar (DHB).

Säkerhetspolisens hotbilder riktar sig till alla som bedriver säkerhetskänslig verksamhet. Den dimensionerade hotbeskrivningen (DHB) riktar sig till dem som bedriver särskilt säkerhetskänslig verksamhet.

Hotbild

Säkerhetshot uppstår då en aktör har både avsikt och förmåga att genomföra skadliga handlingar riktat mot den säkerhetskänsliga verksamheten. Eftersom en aktörs avsikt kan förändras snabbt är en hotbild kortsiktig och kan behöva uppdateras löpande.

Säkerhetspolisen tillhandahåller hotbilder via de tillsynsmyndigheter som har ett särskilt tillsynsansvar för olika samhällssektorer, och direkt till de verksamheter som står direkt under Säkerhetspolisens tillsyn. De publiceras ibland också på webbplatsen.

Säkerhetspolisens hotbild är generell och beskriver på kort till medellång sikt, upp till två år framåt, hotaktörers avsikt och förmåga att fullfölja ett agerande. Med utgångspunkt i hotbilden kan myndigheter och privata aktörer som bedriver säkerhetskänslig verksamhet bedöma vilka hot som är relevanta för den egna verksamheten, och kompletterar hotbilden med hot som myndigheten eller företaget själv har identifierat. De sistnämnda kan till exempel bygga på incidenter som inträffat, eller på information från öppna källor eller från samverkan med liknande verksamheter.

Utifrån den samlade hotbilden bedömer myndigheten eller företaget hur säkerhetshotet kan påverka den säkerhetskänsliga verksamheten och om det finns behov av att vidta ytterligare säkerhetsskyddsåtgärder.
Hotbild mot säkerhetskänslig verksamhetPDF (pdf, 677.4 kB)

Dimensionerande hotbeskrivning (DHB)

Verksamhetsutövare som bedriver särskilt säkerhetskänslig verksamhet ska anmäla det till sin tillsynsmyndighet. Om tillsynsmyndigheten är en annan än Säkerhetspolisen så ska anmälan vidarebefordras till Säkerhetspolisen. Säkerhetspolisen begär i sin tur in verksamhetsutövarens skyddsvärdesbedömning och upprättar, i förekommande fall i samråd med annan tillsynsmyndighet, en DHB. Utifrån identifierade skyddsvärden och DHB ska verksamhetsutövaren sedan dimensionera säkerhetsskyddsåtgärderna.

DHB beskriver en antagen antagonistisk förmåga som säkerhetsskyddsåtgärderna förväntas kunna skydda mot, även om det inte föreligger något faktiskt identifierat hot mot den säkerhetskänsliga verksamheten. Den ska utgöra ett underlag för att långsiktigt dimensionera säkerhetsskyddet.

Verksamhetsutövaren ska bryta ned de förmågor som beskrivs i DHB och möta dem med konkreta åtgärder. Vidare ska verksamhetsutövaren bedöma om det befintliga skyddet är tillräckligt eller om det krävs ytterligare åtgärder för att säkerställa ett fullgott säkerhetsskydd.

Om du har frågor om särskilt säkerhetskänslig verksamhet och DHB, kontakta sakerhetsskydd@sakerhetspolisen.se.