Säpo

Organisation

Säkerhetspolisen har ungefär 1 200 medarbetare. De flesta är stationerade i Stockholm, men myndigheten har även regionala kontor i Umeå, Uppsala, Örebro, Linköping, Göteborg och Malmö. Cirka hälften av Säkerhetspolisens medarbetare är poliser. Dessa arbetar till exempel som livvakter, utredare och spanare. Flera andra yrkeskategorier finns också representerade vid myndigheten, bland annat analytiker, tekniker, översättare, ekonomer, jurister, tolkar och administratörer.

Säkerhetspolisen leds av vikarierande säkerhetspolischef Charlotte von Essen.

Säkerhetspolisen har sedan den 1 oktober 2016 en ny organisation. Den tidigare organisationen gällde från och med den 1 mars 2011. Syftet med förändringen är att tydliggöra uppdrag och ansvarsförhållanden. Detta har fått genomslag på hur organisationen är utformad, där kärnverksamheten har delats upp i två avdelningar; säkerhetsunderrättelseavdelningen och säkerhetsavdelningen.

Säkerhetspolisens verksamhetsidé uttrycker uppgiften på en övergripande nivå, och den är att bedöma och reducera hot och sårbarheter.

Organisationsskiss

Klicka på bilden för att se organisationsskissen i större format.

Generaldirektörens stab

Generaldirektörens stab utgör ett strategiskt ledningsstöd till säkerhetspolis­chefen och biträdande säker­hetspolischefen. I stabens ansvar ingår att stödja myndighetsledningen med beslutsunderlag, övergri­pande inriktning, planering och uppföljning av verksamheten.

Generaldirektörens stab ansvarar vidare för att bedriva strategisk omvärlds­bevakning och analys kopp­lad till myndighetens uppdrag.

Christina Weihe är stabschef.

Säkerhetsavdelningen

Säkerhetsavdelningen ansvarar för att bedriva verksamhet inom områdena säkerhetsskydd, personskydd samt för att utföra det interna säkerhetsarbetet och den interna risk­hanteringen på Säkerhetspolisen. Avdelningen ska stödja säkerhetschefen inom dennes ansvar.

Magnus Krumlinde är chef för säkerhetsavdelningen.

Säkerhetsunderrättelseavdelningen

Säkerhetsunderättelseavdelningen ansvarar för att bedriva verksamhet inom myndighetens säkerhetsun­derrättelseverksamhet, dvs. arbetet med att bedöma och reducera hotaktörers avsikt och förmåga att bedriva säkerhets­hotande verksamhet.

Avdelningen ansvarar även för brottsutre­dande verksamhet och ärenden enligt utlän­nings- och medborgarskapslagstiftningen. Här bedrivs också säkerhetsunderrättelsearbete med främsta syfte att förse Säkerhetspolisen med beslutsunderlag för säkerhetsåtgärder.

Johan Olsson är chef för avdelningen, och är även myndighetens operativa chef.

Inhämtningsavdelningen

Inhämtningsavdelningen ansvarar för att på uppdrag av säkerhets- och säkerhetsunderrättelse­avdel­ningen utföra inhämtnings- eller åtgärdsuppdrag och att leverera resultatet av detta till beställaren.

Avdelningen har även ett ansvar för att bedriva operativ stöd­verksamhet avseende mängd­dataanalys och hemliga tvångsmedel. Vid avdelningen finns även myndighetens funktion för finansiella underrättelser. Här finns också Säkerhetspolisens kommunikationscen­tral som är bemannad dygnet runt.

Anders Kassman är chef för avdelningen.

Informations- och utvecklingsavdelningen

Informations- och utvecklingsavdelningen ansvarar för myndighetens samlade informationsförsörjning genom att registrera och grundbearbeta den information som inkommer till myndigheten. Avdelningen gör sedan informationen tillgänglig för övriga delar av myndigheten.

Avdelningen ansvarar även för samordningen av det totala utvecklingsarbetet som sker inom ramen för myndighetens processer och systemförvaltning.

Marianne Öst är chef för avdelningen.

Avdelningen för verksamhetsstöd

Avdelningen för verksamhetsstöd ansvarar för att bedriva verksamhet inom områdena ekonomi, inklu­sive inköp och upphandling, HR, fastighet och service, teknik samt kommunikation.

Mattias Dejke är chef för avdelningen.