Säpo

Om Säkerhetspolisen

Säkerhetspolisen arbetar med att förebygga och avslöja brott mot Sveriges säkerhet, bekämpa terrorism och skydda den centrala statsledningen. Det gör vi för att skydda det demokratiska systemet, medborgarnas fri- och rättigheter samt den nationella säkerheten.

Säkerhetspolisen är en säkerhetstjänst med ett nationellt uppdrag som polismyndighet. En säkerhetstjänst arbetar för att höja säkerhetsnivån i det egna landet. Detta görs dels genom att avslöja och reducera säkerhetshot som riktas mot landet och dess skyddsvärda verksamheter, dels genom att reducera sårbarheter i dessa verksamheter.

Säkerhetspolisen har fem verksamhetsområden:

  • Kontraspionage innebär att förebygga och avslöja spioneri och annan olovlig underrättelseverksamhet. Denna kan rikta sig mot Sverige och svenska intressen utomlands samt mot utländska intressen i landet och mot flyktingar.
  • Kontraterrorism innebär att förebygga och avslöja terrorism som riktas mot Sverige, svenska intressen i utlandet, utländska intressen i Sverige, terroristhandlingar i andra länder, förekomsten av internationella terroristnätverks förgreningar i Sverige samt stöd och finansiering av terroristverksamhet.
  • Författningsskydd innebär att motverka trakasserier, hot, våld, tvång eller korruption som syftar till att påverka det demokratiska statsskickets funktioner.
  • Säkerhetsskydd innebär att höja säkerhetsnivån i samhället genom analyser, registerkontroller, tillsyn och rekommendationer till myndigheter och företag vars verksamhet har bäring på Sveriges säkerhet.
  • Personskydd innebär bevaknings- och säkerhetsarbete för den centrala statsledningen, främmande stats beskickningsmedlemmar samt vid statsbesök och liknande händelser.

Säkerhetspolisen arbetar även med icke-spridning, vilket innebär att förhindra spridning, anskaffning och produktion av massförstörelsevapen. Arbetet går främst ut på att förhindra att kunskaper, produkter, ämnen eller mikroorganismer förs från eller via Sverige till aktörer som har ambitioner att anskaffa eller vidareutveckla massförstörelsevapen eller dess bärare. Arbetet sker i nära samverkan med andra myndigheter.

I Säkerhetspolisens uppdrag ingår också att förhindra att individer som är eller kan bli ett säkerhetshot uppehåller sig eller etablerar sig i Sverige. En viktig del i det förbyggande arbetet är Säkerhetspolisens uppdrag inom utlänningslagstiftningen och som remissinstans i utlänningsärenden till Migrationsverket.

För att kunna skydda Sverige och demokratin måste hot och sårbarheter identifieras och bedömas.

Säkerhetspolisen följer noga utvecklingen i Sverige och i omvärlden och analyserar hot som riktas mot vårt land och svenska intressen. För att kunna skydda Sverige och demokratin måste hot och sårbarheter identifieras och bedömas.