Placeholders logotyp, till startsidan

Tillsynsmyndigheter

Anmälan om säkerhetskänslig verksamhet samt övriga relaterade ärenden och frågor hänvisas till respektive tillsynsmyndighet. Här hittar du tillsynsmyndigheter inom respektive tillsynsområde samt var du bör vända dig.

Vilken är min tillsynsmyndighet?

Enligt säkerhetsskyddsförordningen (2021:955) är följande myndigheter tillsynsmyndigheter och för angivna tillsynsområden.

 • Domstolarna som inte hör till Försvarsdepartementet
 • Domstolsverket
 • Domarnämnden
 • Åklagarmyndigheten
 • Polismyndigheten
 • Ekobrottsmyndigheten
 • Kriminalvården
 • Kustbevakningen
 • Tullverket
 • Skatteverket
 • Försäkringskassan
 • Pensionsmyndigheten
 • Statens servicecenter
 • Riksgäldskontoret
 • Riksarkivet
 • Finansinspektionen
 • Statens fastighetsverk
 • Inspektionen för strategiska produkter
 • Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
 • Lantmäteriet
 • Post- och telestyrelsen
 • Transport-styrelsen
 • Affärsverket svenska kraftnät
 • Strålsäkerhetsmyndigheten
 • Statens energimyndighet
 • Livsmedelsverket
 • Luftfartsverket
 • Sjöfartsverket
 • Trafikverket
 • Folkhälsomyndigheten
 • Socialstyrelsen
 • Statens jordbruksverk
 • Statens veterinärmedicinska anstalt
 • E-hälsomyndigheten
 • Läkemedelsverket
 • Migrationsverket
 • Länsstyrelserna
 • Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden

 • Fortifikationsverket
 • Försvarshögskolan
 • Övriga myndigheter som hör till Försvarsdepartementet

 • Enskilda verksamhetsutövare inom områdena elförsörjning och dammanläggningar, med undantag för kärnteknisk verksamhet

Enskilda verksamhetsutövare inom områdena:

 • Vägtrafik
 • Sjöfart
 • Spårbunden trafik
 • Civil luftfart
 • Flygtrafiktjänster för civil luftfart
 • Flygtrafikledningstjänst för militär luftfart

 • Enskilda verksamhetsutövare inom områdena elektronisk kommunikation och posttjänst

 • Enskilda verksamhetsutövare inom området försvarsmateriel

 • Enskilda verksamhetsutövare inom området finansiella företag samt för motsvarande utländska företag som är etablerade i Sverige

 • Enskilda verksamhetsutövare inom områdena fjärrvärme-, naturgas-, olje- och drivmedelsförsörjning

 • Enskilda verksamhetsutövare inom området kärnteknisk verksamhet

 • Kommuner och regioner som hör till Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Västmanlands, Värmlands, Gotlands, Örebro, Dalarnas eller Gävleborgs län
 • Statliga myndigheter, utom Säkerhetspolisen och Justitiekanslern, och enskilda verksamhetsutövare som har sitt säte i något av dessa län, om de inte hör till någon annan tillsynsmyndighets tillsynsområde

 • Kommuner och regioner som hör till Kronobergs, Blekinge, Kalmar eller Skåne län
 • Statliga myndigheter och enskilda verksamhetsutövare som har sitt säte i något av dessa län, om de inte hör till någon annan tillsynsmyndighets tillsynsområde

 • Kommuner och regioner som hör till Hallands, Jönköpings, Västra Götalands eller Östergötlands län
 • Statliga myndigheter och enskilda verksamhetsutövare som har sitt säte i något av dessa län, om de inte hör till någon annan tillsynsmyndighets tillsynsområde

 • Kommuner och regioner som hör till Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens eller Norrbottens län
 • Statliga myndigheter och enskilda verksamhetsutövare som har sitt säte i något av dessa län, om de inte hör till någon annan tillsynsmyndighets tillsynsområde

Säkerhetspolisen som samordningsmyndighet

Säkerhetspolisen är tillsammans med Försvarsmakten samordningsmyndigheter för tillsyn och samråd. Säkerhetspolisen och Försvarsmakten har till uppgift som samordningsmyndighet att

 • i samverkan följa upp, utvärdera och utveckla arbetet med tillsyn och samråd,
 • i samråd ta fram och tillhandhålla metodstöd för tillsyn och samråd,
 • förmedla relevant hotinformation till tillsynsmyndigheter
 • leda ett samarbetsforum där tillsynsmyndigheterna ingår, i syfte att underlätta samordning och åstadkomma en effektiv och likvärdig tillsyn

Senast ändrad

 22 mars 2023

Dela denna artikel

Placeholderlogotyp

Säkerhetspolisen avvärjer hot mot Sveriges säkerhet och mot medborgarnas fri- och rättigheter. Vårt uppdrag är att säkra framtiden för demokratin.

Sociala medier

Följ Säkerhetspolisen i sociala medier. Vi finns på Twitter, Instagram och LinkedIn

Tipsa oss

Har du sett eller hört något som Säkerhetspolisen kan ha nytta av i arbetet för att skydda Sverige?

Till tipssidan

Telefon: 010-568 70 00

Om kakor på webbplatsen

På denna webbplats används endast nödvändiga kakor för att webbplatsen ska fungera. Genom att klicka på "Jag förstår" sätts också en kaka för att fortsätta hålla meddelandet stängt.

Läs mer om kakor