Säpo

Organisation

Säkerhetspolisen leds av säkerhetspolischefen. Organisationen består av sex avdelningar och en stab.

Charlotte von Essen är säkerhetspolischef. Biträdande säkerhetspolischef är Magnus Krumlinde.

De flesta medarbetarna är stationerade i Stockholm. Myndigheten har även regionala kontor i Umeå, Uppsala, Örebro, Linköping, Göteborg och Malmö.

Säkerhetspolischefens stab

Säkerhetspolischefens stab utgör ett ledningsstöd till säkerhetspolis­chefen och biträdande säker­hetspolischefen. I stabens ansvar ingår bland annat att stödja myndighetsledningen med beslutsunderlag, övergri­pande styrning, planering och uppföljning av verksamheten samt strategisk omvärldsbevakning och analys.

Marianne Öst är chef för staben.

Säkerhetsavdelningen

Säkerhetsavdelningen ansvarar för att bedriva verksamhet inom områdena säkerhetsskydd och personskydd.

Carolina Paasikivi är chef för säkerhetsavdelningen.

Säkerhetsunderrättelseavdelningen

Säkerhetsunderättelseavdelningen ansvarar för att bedriva verksamhet inom myndighetens säkerhetsun­derrättelseverksamhet, dvs. arbetet med att bedöma och reducera hotaktörers avsikt och förmåga att bedriva säkerhets­hotande verksamhet.

Avdelningen ansvarar även för brottsutre­dande verksamhet och ärenden enligt utlän­nings- och medborgarskapslagstiftningen. Här bedrivs också säkerhetsunderrättelsearbete med främsta syfte att förse Säkerhetspolisen med beslutsunderlag för säkerhetsåtgärder.

Anna Sjöberg är chef för avdelningen, och är även myndighetens operativa chef.

Inhämtningsavdelningen

Inhämtningsavdelningen ansvarar för att på uppdrag av säkerhets- och säkerhetsunderrättelse­avdel­ningen utföra inhämtnings- eller åtgärdsuppdrag och att leverera resultatet av detta till beställaren.

Avdelningen har även ett ansvar för att bedriva operativ stöd­verksamhet avseende hemliga tvångsmedel. Vid avdelningen finns även myndighetens funktion för finansiella underrättelser. Här finns också Säkerhetspolisens kommunikationscen­tral som är bemannad dygnet runt.

Anders Kassman är chef för avdelningen.

Avdelningen för intern säkerhet

Avdelningen ansvarar för myndighetens interna säkerhetsarbete.

Chefen för avdelningen är även myndighetens säkerhetschef och säkerhetsskyddschef.

IT- och teknikavdelningen

IT- och teknikavdelningen ansvarar för IT-infrastruktur, IT-system och andra tekniska system. Inom avdelningen finns också myndighetens experter på teknisk IT-säkerhet. Avdelningen ansvarar även för att bedriva operativ verksamhet i form av mängddataanalys, IT-forensik, samt vissa hemliga tvångsmedel.

Daniel Karlsson är chef för avdelningen.

Avdelningen för verksamhetsstöd

Avdelningen för verksamhetsstöd ansvarar för att bedriva verksamhet inom områdena ekonomi, inklu­sive inköp och upphandling, HR, fastighet och service samt kommunikation.

Martin Wagner är chef för avdelningen.