Säpo

Organisation

Säkerhetspolisen leds av säkerhetspolischefen som är myndighetens generaldirektör. Organisationen består av fem avdelningar och en stab.

Skiss över Säkerhetspolisens avdelningar

Klicka på bilden för att öppna den i större format.

Klas Friberg är säkerhetspolischef. Biträdande säkerhetspolischef är Charlotte von Essen.

Säkerhetspolisens kärnverksamhet är uppdelad i två avdelningar; säkerhetsunderrättelseavdelningen och säkerhetsavdelningen.

De flesta medarbetarna är stationerade i Stockholm. Myndigheten har även regionala kontor i Umeå, Uppsala, Örebro, Linköping, Göteborg och Malmö.

Generaldirektörens stab

Generaldirektörens stab utgör ett strategiskt ledningsstöd till säkerhetspolis­chefen och biträdande säker­hetspolischefen. I stabens ansvar ingår att stödja myndighetsledningen med beslutsunderlag, övergri­pande inriktning, planering och uppföljning av verksamheten.

Generaldirektörens stab ansvarar vidare för att bedriva strategisk omvärlds­bevakning och analys kopp­lad till myndighetens uppdrag.

Säkerhetsavdelningen

Säkerhetsavdelningen ansvarar för att bedriva verksamhet inom områdena säkerhetsskydd, personskydd samt för att utföra det interna säkerhetsarbetet och den interna risk­hanteringen på Säkerhetspolisen. Avdelningen ska stödja säkerhetschefen inom dennes ansvar.

Anna Sjöberg är chef för säkerhetsavdelningen.

Säkerhetsunderrättelseavdelningen

Säkerhetsunderättelseavdelningen ansvarar för att bedriva verksamhet inom myndighetens säkerhetsun­derrättelseverksamhet, dvs. arbetet med att bedöma och reducera hotaktörers avsikt och förmåga att bedriva säkerhets­hotande verksamhet.

Avdelningen ansvarar även för brottsutre­dande verksamhet och ärenden enligt utlän­nings- och medborgarskapslagstiftningen. Här bedrivs också säkerhetsunderrättelsearbete med främsta syfte att förse Säkerhetspolisen med beslutsunderlag för säkerhetsåtgärder.

Johan Olsson är chef för avdelningen, och är även myndighetens operativa chef.

Inhämtningsavdelningen

Inhämtningsavdelningen ansvarar för att på uppdrag av säkerhets- och säkerhetsunderrättelse­avdel­ningen utföra inhämtnings- eller åtgärdsuppdrag och att leverera resultatet av detta till beställaren.

Avdelningen har även ett ansvar för att bedriva operativ stöd­verksamhet avseende mängd­dataanalys och hemliga tvångsmedel. Vid avdelningen finns även myndighetens funktion för finansiella underrättelser. Här finns också Säkerhetspolisens kommunikationscen­tral som är bemannad dygnet runt.

Anders Kassman är chef för avdelningen.

Informations- och utvecklingsavdelningen

Informations- och utvecklingsavdelningen ansvarar för myndighetens samlade informationsförsörjning genom att registrera och grundbearbeta den information som inkommer till myndigheten. Avdelningen gör sedan informationen tillgänglig för övriga delar av myndigheten.

Avdelningen ansvarar även för samordningen av det totala utvecklingsarbetet som sker inom ramen för myndighetens processer och systemförvaltning.

Marianne Öst är chef för avdelningen.

Avdelningen för verksamhetsstöd

Avdelningen för verksamhetsstöd ansvarar för att bedriva verksamhet inom områdena ekonomi, inklu­sive inköp och upphandling, HR, fastighet och service, teknik samt kommunikation.

Martin Wagner är chef för avdelningen.