Säpo

Överlåtelse av säkerhetskänslig verksamhet och viss egendom

En verksamhetsutövare som har för avsikt att överlåta hela eller någon del av en säkerhetskänslig verksamhet, eller viss egendom, ska upprätta en särskild säkerhetsskyddsbedömning och pröva överlåtelsens lämplighet ur säkerhetsskyddsynpunkt. Verksamhetsutövaren är också skyldig att inför överlåtelsen samråda med sin samrådsmyndighet.

Överlåtelse av säkerhetskänslig verksamhet regleras i 2 kap. 7-16 §§ säkerhetsskyddslagen (2018:585) samt 2 kap. 9-9 c §§ säkerhetsskyddsförordningen (2018:658).

Särskild säkerhetsskyddsbedömning och lämplighetsprövning

Verksamhetsutövaren ska göra en särskild säkerhetsskyddsbedömning och lämplighetsprövning om denne avser att överlåta
 1. hela eller någon del av den säkerhetskänsliga verksamheten, eller
 2. egendom som har betydelse för Sveriges säkerhet eller ett för Sverige förpliktigande internationellt åtagande om säkerhetsskydd.

Innan den särskilda säkerhetsskyddsbedömningen och lämplighetsprövningen genomförs bör formerna för överlåtelsen vara identifierade i sådan utsträckning att verksamhetsutövaren vet vilken verksamhet som ska överlåtas samt vilken eller vilka förvärvare som kan tänkas bli aktuella.

Verksamhetsutövaren ska genom den särskilda säkerhetsskyddsbedömningen identifiera vilka säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter och vilken säkerhetskänslig verksamhet i övrigt som förvärvaren kan få tillgång till och som kräver säkerhetsskydd. I 2 kap. 12 § Säkerhetspolisens föreskrifter (2019:2) om säkerhetsskydd regleras vidare vad en särskild säkerhetsskyddsbedömning ska innefatta.

Säkerhetspolisens vägledning i säkerhetsskyddsanalys kan användas som stöd för att genomföra den särskilda säkerhetsskyddsbedömningen.

Med utgångspunkt i den särskilda säkerhetsskyddsbedömningen och övriga omständigheter ska verksamhetsutövaren pröva om överlåtelsen är lämplig ur säkerhetsskyddsynpunkt. En överlåtelse kan vara olämplig av flera skäl, till exempel om viss egendom eller verksamhet efter överlåtelsen inte kan nyttjas på ett sådant sätt som krävs för att skada för Sveriges säkerhet inte ska uppstå. Verksamheten eller egendomen som ska överlåtas kan även vara av sådan art eller ha en sådan betydelse för Sveriges säkerhet att den inte är lämplig att överlåta till förvärvaren.

En överlåtelse kan också vara olämplig om förvärvaren inte bedöms vara så lojal och pålitlig ur säkerhetsskyddsynpunkt som krävs. Därför behöver verksamhetsutövaren i lämplighetsprövningen även beakta om förvärvaren exempelvis kan antas företräda främmande makts intressen eller andra antagonistiska intressen. Källor som verksamhetsutövaren kan använda för stöd i en sådan bedömning kan exempelvis vara publikationer från Säkerhetspolisen, Försvarsmakten eller Försvarets radioanstalt.

Om verksamhetsutövaren kommer fram till att överlåtelsen inte är lämplig ur säkerhetsskyddssynpunkt får överlåtelsen inte genomföras.

Samråd inför överlåtelse av säkerhetskänslig verksamhet och viss egendom

Om verksamhetsutövaren kommer fram till att överlåtelsen är lämplig att genomföra ska verksamhetsutövaren samråda med sin samrådsmyndighet som antingen är Säkerhetspolisen eller Försvarsmakten, se 2 kap. 9 § säkerhetsskyddsförordningen.

Ett samråd ska påbörjas efter det att den särskilda säkerhetsskyddsbedömningen och lämplighetsprövningen har gjorts, men innan överlåtelsen har genomförts.

Samråd med Säkerhetspolisen

För att Säkerhetspolisen ska ha möjlighet att göra en ändamålsenlig bedömning behöver samrådsunderlaget innehålla:

 • Verksamhetens säkerhetsskyddsanalys
 • Den särskilda säkerhetsskyddsbedömningen
 • Information om förvärvaren som omfattar
  • Namn, organisationsnummer/personnummer eller motsvarande och säte/hemvist.
  • Styrelse (namn, personnummer eller motsvarande och hemvist),
  • Högsta exekutiva företagsledning (namn, personnummer eller motsvarande och hemvist),
  • Ägarförhållanden (namn, organisationsnummer/personnummer eller motsvarande och hemvist), inklusive uppgift om verkliga huvudmän,
  • Länder i vilka förvärvaren bedriver verksamhet,
  • Övriga uppgifter om förvärvaren som verksamhetsutövaren anser är relevanta för en prövning av överlåtelsens lämplighet.

   I de fall förvärvaren är del av en koncern ska informationen även omfatta

  • Beskrivning av bolagsstrukturen
  • Ägarförhållanden för de bolag som ingår i koncernen (namn, organisationsnummer eller motsvarande och säte), inklusive uppgift om verkliga huvudmän. 
 • Lämplighetsprövning

Använd av Säkerhetspolisen anvisad blankett vid samråd om överlåtelse av säkerhetskänslig verksamhet. Blanketter och mallar

Föreläggande och förbud

När verksamhetsutövaren lämnat in samrådsunderlaget gör Säkerhetspolisen en bedömning av om överlåtelsen är lämplig ur säkerhetsskyddsynpunkt. Verksamhetsutövaren kan i vissa fall behöva komplettera underlaget.

Säkerhetspolisen får förelägga verksamhetsutövaren att vidta åtgärder för att fullgöra sina skyldigheter enligt säkerhetsskyddslagstiftningen.

Om ett föreläggande inte följs eller om en överlåtelse är olämplig ur säkerhetsskyddsynpunkt, även om ytterligare åtgärder vidtas, får Säkerhetspolisen besluta att överlåtelsen inte får genomföras (förbud).

En överlåtelse som genomförs i strid med ett förbud är ogiltig.

För mer information om säkerhetsskydd, se Säkerhetspolisens vägledningar som finns att hämta på denna webbplats. Frågor som inte besvaras i vägledningarna hänvisas till sakerhetsskydd@sakerhetspolisen.se.