Säpo

Överlåtelse av verksamhet

Den som har för avsikt att överlåta säkerhetskänslig verksamhet till en privat aktör, till exempel genom försäljning, är skyldig att anmäla det till Säkerhetspolisen. Verksamhetsutövaren ska även upplysa den nya ägaren om att säkerhetsskyddslagen gäller för verksamheten.

Bestämmelserna för överlåtelse av säkerhetskänslig verksamhet gäller både för myndigheter och företag.

Anmälan om överlåtelse

En verksamhetsutövare som har för avsikt att till enskild överlåta säkerhetskänslig verksamhet, ska anmäla överlåtelsen till sin tillsynsmyndighet, som antingen är Säkerhetspolisen eller Försvarsmakten. Anmälan ska göras innan överlåtelsen inleds.

I anmälan ska verksamhetsutövaren beskriva:

  • verksamheten som ska överlåtas
  • vilka skyddsvärda intressen verksamheten bedöms påverka
  • vilken konsekvensnivå för Sveriges säkerhet kan en oönskad händelse medföra eller den högsta säkerhetsskyddsklassen på uppgifter i verksamheten.

Detta för att förtydliga vilka åtgärder som den som tar över äganderätten av verksamheten ska vidta för att säkerställa att säkerhetsskyddet upprätthåller samma nivå efter överlåtelsen.

Anmälan kan kompletteras längre fram med uppgifter om förvärvare av verksamheten.

Anmälan till Säkerhetspolisen ska göras på en särskild blankett och skickas på ett säkert sätt.
Blanketter och mallar

Upplysning om lagkrav och ansvar

En verksamhetsutövare som har för avsikt att till enskild överlåta säkerhetskänslig verksamhet, ska upplysa den som tar över verksamheten om att verksamheten omfattas av säkerhetsskyddslagen (2018:585) och påminna om de skyldigheter som gäller för den som bedriver säkerhetskänslig verksamhet.

I samband med överlåtelsen blir den som tar över verksamheten ansvarig för att säkerhetsskyddslagens krav upprätthålls för verksamheten.