Säpo

Överlåtelse av säkerhetskänslig verksamhet och viss egendom

En verksamhetsutövare som har för avsikt att överlåta hela eller någon del av sin säkerhetskänsliga verksamhet ska göra en särskild säkerhetsskyddsbedömning och lämplighetsprövning enligt 4 kap. 14 § säkerhetsskyddslagen (2018:585) samt samråda med sin tillsynsmyndighet enligt 15 § samma lag. Samma skyldigheter gäller ifall verksamhetsutövaren avser att överlåta egendom som har betydelse för Sveriges säkerhet eller ett för Sverige förpliktande internationellt åtagande om säkerhetsskydd.

Innan den särskilda säkerhetsskyddsbedömningen och lämplighetsprövningen genomförs bör formerna för överlåtelsen vara identifierade i sådan utsträckning att verksamhetsutövaren vet vilken säkerhetskänslig verksamhet som ska överlåtas samt vilken/vilka förvärvare som kan tänkas bli aktuella. Säkerhetspolisens vägledning i säkerhetsskydd – säkerhetsskyddsanalysPDF (pdf, 875.6 kB) kan användas som stöd för att genomföra den särskilda säkerhetsskyddsbedömningen.

Samrådsskyldigheten enligt 4 kap. 15 § säkerhetsskyddslagen gäller även den som avser att överlåta aktier eller andelar i säkerhetskänslig verksamhet, dock inte aktier i aktiebolag som är publika enligt aktiebolagslagen (2005:551).

Om överlåtaren inte samråder med tillsynsmyndigheten trots att det finns en skyldighet att göra det får tillsynsmyndigheten inleda samråd.

För att tillsynsmyndigheten ska kunna göra en ändamålsenlig bedömning behöver samrådsunderlaget innehålla samtliga uppgifter som framgår av blanketten samråd överlåtelse av säkerhetskänslig verksamhet och viss egendomPDF (pdf, 286.1 kB). Information om förvärvare ska framgå i samrådsunderlaget, och ska innehålla följande:

  • Namn, organisationsnummer/personnummer eller motsvarande säte/hemvist.
  • Styrelse (namn, personnummer eller motsvarande och hemvist),
  • Högsta exekutiva företagsledning (namn, personnummer eller motsvarande och hemvist),
  • Ägarförhållanden (namn, organisationsnummer/personnummer eller motsvarande och hemvist)
  • Länder i vilka förvärvaren bedriver verksamhet,
  • Övriga uppgifter om förvärvaren som verksamhetsutövaren anser är relevanta för en prövning av överlåtelsens lämplighet.

I de fall förvärvaren är del av en koncern ska informationen även omfatta

  • Beskrivning av bolagsstrukturen
  • Ägarförhållanden för de bolag som ingår i koncernen (namn, organisationsnummer eller motsvarande och säte), inklusive uppgift om verkliga huvudmän.

Tillsynsmyndigheten får besluta att förelägga verksamhetsutövaren att vidta åtgärder enligt säkerhetsskyddslagen och föreskrifter som meddelats i anslutning till den lagen. Om ett beslut om föreläggande inte följs eller om överlåtelsen är olämplig ur säkerhetsskyddssynpunkt även om ytterligare åtgärder vidtas, får tillsynsmyndigheten besluta att överlåtelsen inte får genomföras. En överlåtelse som genomförs i strid med ett förbud är ogiltig.

Om överlåtelse genomförts utan samråd och förutsättningarna för ett förbud är uppfyllda får tillsynsmyndigheten i efterhand besluta om förbud. Överlåtelsen är då ogiltig och tillsynsmyndigheten får besluta om de förelägganden mot överlåtaren och förvärvaren som behövs för att förhindra skada för Sveriges säkerhet. Ett sådant föreläggande får förenas med vite.

Går direkt till blanketter och mallar