Placeholders logotyp, till startsidan

Nationellt centrum för terrorhotbedömning

Nationellt centrum för terrorhotbedömning (NCT) bedömer terrorhotnivån för Sverige och chefen för Säkerhetspolisen beslutar om densamma. NCT är en permanent arbetsgrupp med personal från Säkerhetspolisen, Försvarets radioanstalt (FRA) och Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (Must).

NCT:s huvudppgift är att göra strategiska bedömningar av terrorhotet mot Sverige och svenska intressen på kort och lång sikt. NCT producerar även strategiska analyser av händelser, trender och omvärldsutveckling med koppling till terrorism som berör, eller kan komma att beröra, Sverige och svenska intressen. Bedömningarna delges delar av Regeringskansliet samt myndigheter som ingår i Samverkansrådet mot terrorism och syftar till att ge tidig förvarning om förändringar som kan påverka hotbilden mot Sverige och svenska intressen och som kan kräva åtgärder. Samarbetet ger större möjligheter att ta tillvara den samlade kompetens som finns vid FRA, Must och Säkerhetspolisen.

NCT:s hotnivåskala

NCT använder en hotnivåskala i presentationer och i rapporter för terrorhotbedömningar. Syftet är främst att rapportmottagaren på ett snabbt och enkelt sätt ska få en uppfattning om hur NCT bedömer terrorhotet mot Sverige och svenska intressen i utlandet och huruvida det skett en förändring sedan tidigare bedömning.

Nivåstegen i hotnivåskalan är följande:

  • inget identifierat hot (1)
  • begränsat hot (2)
  • förhöjt hot (3)
  • högt hot (4)
  • mycket högt hot (5)

NCT:s bedömningar av terrorhotet mot Sverige och svenska intressen bygger på information som är sekretessbelagd och därmed är även bedömningarna hemligstämplade. Terrorhotbedömningen ses över kontinuerligt.

Permanent arbetsgrupp för myndighetssamverkan

NCT bildades 2005, initialt som en arbetsgrupp under Samverkansrådet mot terrorism. Arbetsgruppen är sedan 2009 permanent och bemannas av medarbetare från FRA, Must och Säkerhetspolisen som får en tidsbegränsad placering vid NCT. Medarbetarna är samlokaliserade i Säkerhetspolisens lokaler. Befattningarna chef och ställföreträdande chef roterar mellan myndigheterna.

NCT är beslutad av, och styrs av, cheferna för Säkerhetspolisen, FRA och Must. Chefen för NCT ansvarar för den löpande dagliga verksamheten enligt styrgruppens inriktning. NCT är ett konkret exempel på myndighetssamverkan som syftar till att förbättra Sveriges förmåga att förebygga, avvärja, hindra och hantera konsekvenserna av terrorangrepp mot Sverige och svenska intressen.

Senast ändrad

 9 maj 2022

Kontraterrorism Terrorism

Dela denna artikel

Placeholderlogotyp

Säkerhetspolisen avvärjer hot mot Sveriges säkerhet och mot medborgarnas fri- och rättigheter. Vårt uppdrag är att säkra framtiden för demokratin.

Sociala medier

Följ Säkerhetspolisen i sociala medier. Vi finns på Twitter och LinkedIn

Tipsa oss

Har du sett eller hört något som Säkerhetspolisen kan ha nytta av i arbetet för att skydda Sverige?

Till tipssidan

Telefon: 010-568 70 00

Om kakor på webbplatsen

På denna webbplats används endast nödvändiga kakor för att webbplatsen ska fungera. Genom att klicka på "Jag förstår" sätts också en kaka för att fortsätta hålla meddelandet stängt.

Läs mer om kakor