Placeholders logotyp, till startsidan

Säkerhetspolisen 2023/24

Lägesbild säkerhetsskydd

Ökad medvet­enhet om vikten av säkerhets­skydd

Antalet verksamheter som anmält att de bedriver säkerhetskänslig verksamhet ökar. Ett angrepp mot dessa skulle kunna leda till omfattande och allvarliga konsekvenser för Sverige. Samtidigt har många verksamheter utmaningar med att identifiera vilka specifika delar av verksamheten som är särskilt skyddsvärd. Det gör det svårt att åstadkomma ett väl anpassat säkerhetsskydd.

David Hughes, chef inom verksamhetsområde säkerhetsskydd vid Säkerhetspolisen.

– Om den röda tråden som kopplar ihop skyddsvärden, säkerhetshot och sårbarheter saknas finns risk för att felaktiga eller otillräckliga säkerhetsskyddsåtgärder vidtas, chef inom verksamhetsområde säkerhetsskydd.

Säkerhetspolisen är, tillsammans med flera andra myndigheter, tillsynsmyndighet på säkerhetsskyddsområdet och har därmed bland annat ansvar för att granska säkerhetskänsliga verksamheters arbete med säkerhetsskydd. Inom ramen för det arbetet har Säkerhetspolisen kunnat konstatera att många verksamhetsutövare har svårigheter med att identifiera sina skyddsvärden, vilka säkerhetshot som finns mot dessa och verksamhetens sårbarheter.

– Om den röda tråden som kopplar ihop skyddsvärden, säkerhetshot och sårbarheter saknas finns risk för att felaktiga eller otillräckliga säkerhetsskyddsåtgärder vidtas. Ett sätt att kunna åtgärda i vart fall en del av denna problematik kan handla om att involvera fler delar av verksamheten i säkerhetsskyddsarbetet. På så sätt skapas en bättre helhetsförståelse och därmed bättre förutsättningar att identifiera verksamhetens skyddsvärden, säger David Hughes, chef inom verksamhetsområde säkerhetsskydd vid Säkerhetspolisen.

Tillsammans med Försvarsmakten samordnar Säkerhetspolisen tillsynsmyndigheternas granskningsverksamhet, vilken är viktig för att stärka säkerhetsskyddsarbetet hos verksamhetsutövarna. En viktig faktor för att lyckas med uppdraget är Säkerhetspolisens kompetens inom övriga verksamhetsområden, som kontraspionage och kontraterror.

– Vår samlade kompetens innebär att Säkerhetspolisen har goda förutsättningar att bedöma hotet mot säkerhetskänslig verksamhet och därmed kunna verka för ett stärkt säkerhetsskydd. Glädjande nog ser vi även att verksamhetsutövares medvetenhet om vikten av säkerhetsskydd ökar. I våra kontakter ser vi ett stort engagemang och en tydlig vilja hos verksamhetsutövarna att skydda sin säkerhetskänsliga verksamhet och därmed Sveriges säkerhet, säger David Hughes.

Beroenden och samlingar av skyddsvärden

Säkerhetspolisen konstaterar att olika former av beroenden mellan verksamheter är en utmaning i säkerhetsskyddsarbetet. Vissa verksamheter kan vara av nationell betydelse, även om de vid en första anblick antas vara lokalt eller regionalt begränsade. Detta utifrån de konsekvenser som kan uppstå vid ett eventuellt angrepp som i sig får påverkan på fler verksamheter än bara den som angripits.

– Vi ser att verksamhetsutövare har utmaningar att bedöma andra aktörers betydelse för den egna säkerhetskänsliga verksamheten, liksom vem som är ansvarig för säkerhetsskyddet i de fall ett beroende finns. Vi arbetar med hur vi ska kunna vägleda närmare i denna fråga, säger David Hughes.

Samtidigt är utkontraktering av säkerhetskänslig verksamhet vanlig och Säkerhetspolisen ser att det uppstår risker i de fall många verksamhetsutövare är beroende av en och samma leverantör.

– Samling av skyddsvärden hos en leverantör ökar risken för att främmande makt intensifierar sin underrättelseinhämtning mot leverantören i fråga. I vissa fall kan därför en sådan exponering av skyddsvärden vara olämplig, säger David Hughes.

Ett ökat internationellt fokus

Framöver kan säkerhetskänsliga verksamheter, vid sidan av det svenska säkerhetsskyddsregelverket, i högre utsträckning komma att behöva förhålla sig till internationella regelverk. Detta har bland annat att göra med att Sverige har ansökt om att bli medlem i försvarsalliansen Nato.

– För de verksamhetsutövare som framöver kan komma att hantera säkerhetsskyddsklassificerade Natouppgifter kommer det vara nödvändigt att förhålla sig till vissa säkerhetsskyddsåtgärder som hittills inte varit aktuella. Säkerhetspolisen arbetar just nu tillsammans med andra myndigheter för att bedöma hur Natos regler om säkerhetsskydd ska omhändertas, säger David Hughes.

Sammanfattning

  • Det förändrade omvärldsläget ställer krav på Sveriges motståndskraft där en avgörande del är att skydda Sveriges hemligheter.
  • Främmande makt har en hög förmåga och angrepp mot svenska mål riskerar att få allvarliga konsekvenser.
  • För att minska sårbarheten hos säkerhetskänsliga verksamheter behöver medvetenheten höjas om vilka skyddsåtgärder som måste vidtas.

Säkerhetsskydd som profession

Det finns en stor efterfrågan på personer med kunskap inom säkerhetsskydd. Samtidigt finns det få riktade utbildningar på området. För att säkra Sveriges säkerhet ska denna brist omhändertas.

Utifrån två olika regeringsuppdrag har Säkerhetspolisen tillsammans med Försvarsmakten och Försvarshögskolan utrett och tagit fram förslag på åtgärder för att öka kunskapsnivån och stärka kompetensförsörjningen inom säkerhetsskyddsområdet.

Försvarshögskolan får enligt förslaget en central roll i arbetet med att ta ett helhetsgrepp kring säkerhetsskydd som profession. Som en följd av detta har Försvarshögskolan under 2023 fått medel för att utveckla grundläggande och fördjupande utbildningar inom säkerhetsskyddsområdet, samt inrätta forum och mötesplatser. Säkerhetspolisen bekostar även en doktorandtjänst som är placerad vid Försvarshögskolan.

Placeholderlogotyp

Säkerhetspolisen avvärjer hot mot Sveriges säkerhet och mot medborgarnas fri- och rättigheter. Vårt uppdrag är att säkra framtiden för demokratin.

Sociala medier

Följ Säkerhetspolisen i sociala medier. Vi finns på Twitter, Instagram och LinkedIn

Tipsa oss

Har du sett eller hört något som Säkerhetspolisen kan ha nytta av i arbetet för att skydda Sverige?

Till tipssidan

Telefon: 010-568 70 00

Om kakor på webbplatsen

På denna webbplats används endast nödvändiga kakor för att webbplatsen ska fungera. Genom att klicka på "Jag förstår" sätts också en kaka för att fortsätta hålla meddelandet stängt.

Läs mer om kakor